Piątek, 03 Lutego 2012 Friday, 03 February 2012

news blog logo
news left menunews right menu
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising

Kto jest Online Who is Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości We have 14 guests

Ostatnie komentarze Recent comments

Advertising
Advertising
Advertising

66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZ 66 anniversary of the liberation of the POW camp Stalag III C ALT Drewitz PDF Print Email
Historia Kostrzyna nad Odrą History Oder Kostrzyn
Wpisany przez Jakub Piątkowski, Józef Piątkowski Written by James Piatkowski, Jozef Piatkowski
niedziela, 30 stycznia 2011 22:09 Sunday, January 30, 2011 22:09

input Na terytorium Polski podczas II wojny światowej zlokalizowanych było ogółem 2 197 obozów i oddziałów roboczych jeńców wojennych. On Polish territory during World War II was localized in total 2 197 work camps and branches of prisoners of war. Istniały obozy oddzielnie dla oficerów – Offizierslager ( Oflag ), 55 obozów dla jeńców podoficerów i szeregowych ( Kriegsgefangenenlager, Stammmmannschaftslager – Stalag ), obozy przejściowe – Durchgangslager ( Dulag ), a także obozy dla obywateli państw pozostających w stanie wojny z hitlerowską Rzeszą, będących na służbie cywilnej wojska. There were separate camps for officers - Offizierslager (Oflag), 55 camps for prisoners of non-commissioned officers and privates (Kriegsgefangenenlager, Stammmmannschaftslager - Stalag), transit camps - Durchgangslager (Dulag), as well as camps for citizens of countries remain at war with Hitler's Reich, who are on civil service army. Jeńcy wojenni strzeżeni byli przez specjalne bataliony strzelców krajowych ( Landesschuetzen – Bataillone ), a jenieckie oddziały robocze w Rzeszy – przez straż pomocniczą tzw. Prisoners of war were guarded by a special national rifle battalions (Landesschuetzen - Bataillon), and POW troops working in the Reich - the so-called auxiliary police. Hilfswache. Hilfswache. Wszystkie te obozy, w których przetrzymywano jeńców wojennych były terenem bezprzykładnego łamania przez Niemcy hitlerowskie konwencji międzynarodowych i potwornych zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. All of these camps, where prisoners of war were held terrain unprecedented violation of international conventions in Nazi Germany and monstrous war crimes and crimes against humanity. Obozy jenieckie na terytorium III Rzeszy i części okupowanej Polski ( poza Generalną Gubernią ) były oznaczone numerami rzymskimi, które określały okręg wojskowy oraz dużą literą alfabetu i nazwą danej miejscowości ( Berlin – III, Alt Drewitz III C ). POW camps in the territory of the Third Reich and the occupied Polish (outside the General Government) were marked with Roman numbers, which determined the military district and a large letter of the alphabet and the name of the city (Berlin - III, Alt Drewitz III C). Władze III Rzeszy Niemieckiej opracowały specjalne programy postępowania wobec jeńców wojennych, zgodnie z którymi jednym z celów było wykorzystanie siły roboczej jeńców dla gospodarki Niemiec hitlerowskich. The authorities of the Third Reich have developed special programs to deal with prisoners of war, according to which one of the objectives was to use the labor of prisoners of Nazi Germany to the economy. Wszystkie sprawy jenieckie i obozy, podlegały kompetencji Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu ( Oberkommando der Wehrmacht - OKW ). All issues and POW camps, subject to the jurisdiction of the Supreme Command of the Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht - OKW). Sprawami jenieckimi w OKW zajmował się Wydział do Spraw Jeńców Wojennych ( Abteilung Kriegsgefangenenwesen ) wchodzący w skład Zarządu Ogólnego, na czele którego stał gen. H. Reinecke. Jenieckimi matters dealt with in the CEC Department for Prisoners of War (Abteilung Kriegsgefangenenwesen) forming part of the General Board, headed by Gen. H. Reinecke. Niemcy były sygnatariuszem konwencji haskiej i konwencji genewskich z 1929 roku w sprawie traktowania jeńców wojennych. Germany was a signatory to the Hague Convention and the Geneva Conventions of 1929 on the treatment of prisoners of war. Postanowienia te były respektowanne jedynie częściowo i to tylko w stosunku do jeńców państw zachodnich. These provisions were respektowanne only partially and only in relation to prisoners of Western countries. Jeńcy z pozostałych państw Europy byli traktowaani wyjątkowo brutalnie. Prisoners from other European countries were particularly brutal treat.

A

Na podstawie zachowanych źródeł należy przyjąć, że obóz jeniecki Stalag III C ( Stalag 3 C ) w Alt Drewitz ( obecnie Osiedle Drzewice na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ) istniał od września 1939 do 31 stycznia 1945 roku. On the basis of extant sources must be assumed that a POW camp Stalag III C (Stalag 3 C) in the Alt Drewitz (now housing estate in the city Drzewica Kostrzyn Oder) existed from September 1939 to 31 January 1945. Według zachowanych informacji do których dotarł autor, we wrześniu i październiku 1939 roku trafiło tu około 7 tysięcy jeńców polskich, którzy zostali wykorzystani do rozbudowy obozu. According to the surviving information to which the author arrived in September and October 1939 were sent here about 7000 Polish prisoners of war who have been abused to the expansion of the camp. Wbrew postanowieniom przepisów międzynarodowego prawa wojennego jeńców kierowano następnie do prac w kostrzyńskich zakładach przemysłowych i pracy w rolnictwie w pobliskich miejscowościach na terenie Brandenburgii. Contrary to the rules of international law of war prisoners then were sent to work in kostrzyńskich industrial and agricultural work in nearby towns in Brandenburg. Większość podoficerów i szeregowych została pozbawiona praw i statusu jeńca wojennego i traktowana jako niewolnicy. Most of the non-commissioned officers and privates was deprived of the rights and status of prisoner of war and treated as slaves. Wśród pierwszych polskich jeńców , którzy trafili do Stalagu III C ( Stalagu 3 C ) był m.in. Among the first Polish prisoners who were sent to Stalag III C (Stalag 3 C) was such Franciszek Gustawski, który po wojnie zamieszkał w Starych Drzewicach. Gustawski Francis, who after the war he lived in Old Drzewicach. Na podstawie jego zeznań przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ustalono, że wcześniej w obozie więzieni byli jeńcy czescy.W 1940 roku do stalagu trafili pierwsi jeńcy francuscy. Based on his testimony before the Chief Commission Investigation of Nazi Crimes in Poland found that earlier in the camp prisoners were imprisoned czescy.W Stalag 1940 to the French prisoners were sent first. Przez obóz przeszli również jeńcy wojenni z: Czech, Belgii, Holandii, Anglii, Jugosławii, Grecji, Włoch, USA i ZSRR. Also passed through the camp, prisoners of war from the Czech Republic, Belgium, Holland, England, Yugoslavia, Greece, Italy, USA and USSR. Na podstawie relacji Franciszka Gustawskiego i Edwarda Franczuka po wojnie zostały przeprowadzone poszukiwania, które doprowadziły do odnalezienia 9 zbiorowych mogił zamęczonych i zamordowanych jeńców o długości około 60 metrów każda. On the basis of the relationship and Edward Francis Gustawskiego Franczuk after the war were carried out exploration that led to the mass graves to find nine tortured and killed prisoners with a length of about 60 meters each. Po dokonaniu odkrycia, komisja stwierdziła, że w mogiłach tych znajdują się szczątki jeńców narodowości polskiej, czeskiej, jugosłowiańskiej, francuskiej, włoskiej i radzieckiej. After the discovery, the committee concluded that in these graves are the remains of prisoners of Polish, Czech, Yugoslav, French, Italian and Soviet. Zwłoki żołnierzy leżały w kilku warstwach i wrzucane były do tych mogił w sposób chaotyczny, bez zachowania ceremonii pogrzebowej. The bodies of soldiers were lying in several layers and were thrown into the graves in a chaotic manner, without observing the funeral ceremony.

2

Obóz w Drzewicach posiadał ponad 30 filii, w których jeńcy wykorzystywani byli do różnego rodzaju prac w gospodarce niemieckiej, m.in.: w przemyśle zbrojeniowym, pracach na roli, przy budowie dróg i kolei. The camp in Drzewicach had more than 30 subsidiaries in which prisoners were exploited for various types of work in the German economy, including: in the armaments industry, the work on the land, building roads and railways. Warunki bytowe w Stalagu III C ( Stalagu 3C ) były antyhumanitarne, co poświadczają liczni świadkowie. Living conditions in Stalag III C (Stalag 3C) were antyhumanitarne what many witnesses attest. Jeńcy byli głodzeni, szykanowani i bici. The prisoners were starved, harassed and beaten. Obóz uważany był za obóz najgorszej kategorii i jako obóz karny, do którego przenoszeni byli więźniowie, którzy dokonywali ucieczek z innych stalagów. The camp was considered the worst category of camp and as a penal camp where prisoners were transferred, and who have made ​​escape from other stalags. Według zachowaych danych i relacji potwierdzone są liczne przypadki epidemii tyfusu. According zachowaych data and relationships are confirmed by numerous cases of epidemic typhus. Na jeńcach wojennych dokonywano także zbrodniczych eksperymentów przy użyciu Cyklonu B. We wrześniu 1944 roku w obozie uwięziono powstańców warszawskich, ze słynnym majorem Narcyzem Łopianowskim, oficerem Wojska Polskiego , „Cichociemnym”, więźniem Łubianki, ps.”Sarna”. For prisoners of war also made ​​criminal experiments using Zyklon B. In September 1944, imprisoned in the camp of the insurgents in Warsaw, with the famous Major Łopianowskim Narcissus, an officer in the Polish Army, "Cichociemnym" prisoner of the Lubyanka, ps. "Sarna". Ofier ten odznaczony został Virtuti Militari V klasy, na linii walk, osobiście przez Dowódcę Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Ofier this he was awarded the Virtuti Militari V class, on the line fighting, personally by the Army Commander, General Tadeusz Komorowski, "Bora". Według relacji i opisu amerykańskiego komandosa - Josepha Roberta Beyrle ( dzięki któremu obóz został wyzwolony ) istniało tutaj również komando kobiece ( prawdopodobnie były to kobiety żołnierze radzieccy i uczestniczki Powstania Warszawskiego ). According to the account and the description of an American commando - Robert Joseph Beyrle (by which the camp was liberated), there was a female commando here too (probably former Soviet soldiers are women, and participants of the Warsaw Uprising). W przededniu ewakuacji w obozie było ogółem 38 152 jeńców. On the eve of the evacuation of the camp was a total of 38 152 prisoners. Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych przyjmuje się , że łącznie przez ten obóz przeszło około 70 000 jeńców. Based on the available source materials, it is assumed that the total of the camp than about 70 000 prisoners. Liczbę ofiar szacuje się na około 12 tysięcy osób, głównie jeńców radzieckich, włoskich i francuskich. The number of victims is estimated at about 12 thousand people, mainly Soviet prisoners of war, Italian and French.

3


KRONIKA OBOZOWA STALAGU III C - ALT DREWITZ ( Stalag 3 C ). CHRONICLE CAMPS StaLag III C - ALT Drewitz (Stalag 3 C).

11.10.1940 – Odbyła się wizytacja Stalagu III C przez delegację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zl ekarzem naczelnym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, doktorem Rolandem Marti. 11/10/1940 - There was a visitation Stalag III C by a delegation of the International Red Cross ships ekarzem chief of the International Committee of the Red Cross, Dr. Roland Marti. Roland Marti zmarł zmarł w Genewie w dniu 9 listopada 1978 roku. Roland Marti died died in Geneva on 9 November 1978.

01.07.1941 - W obozie Stalag III C w Alt Drewitz przebywało 21 295 jeńców, w tym 18 808 francuskich, 2 467 jugosłowiańskich i 20 polskich. 01/07/1941 - In the camp Stalag III C in Alt Drewitz there were 21 295 prisoners, including 18 French 808, 2 467 20 Polish and Yugoslavian.

01.08.1941 – W Stalag III C Alt Drewitz przebywało około 18 511 jeńców francuskich. 01/08/1941 - In Stalag III C Alt Drewitz there were about 18 511 French prisoners.

03.09.1941 – Do Stalagu III C trafiają pierwsze transporty jeńcówitz 03/09/1941 - The Stalag III C goes first transports jeńcówitz

w radzieckich. in the Soviet Union.

08.09.1941 – Do Stalagu III C trafiją kolejni jeńcy radzieccy, przetransportowani tu z obozu Neuhammer ( Stalag VIII E ). 09/08/1941 - The Stalag III C trafiją successive Soviet POWs, transported here from Neuhammer camp (Stalag VIII E).

18.10.1941 – Ze Stalagu VIII E w Neuhammer zostają przetransportowani kolejni jeńcy radzieccy, którzy rozmieszczei zostają w barakach obozu w Drzewicach. 10/18/1941 - From Stalag VIII E Neuhammer are transported in successive Soviet prisoners of war who are in barracks rozmieszczei camp in Drzewicach.

24.10.1941 – W aktach miasta mowa jest o budowie w lesie obok Drzewic dalszych baraków obozowych i budynków gospodarczych, każdy z 13 baraków mógł pomieścić 500 ludzi. 10/24/1941 - The acts of the city is mentioned in the woods next to the construction of additional barracks Drzewica camp and farm buildings, each of 13 barracks could accommodate 500 people.

12.11.1941 – Na terenie Stalagu III C utworzone zostało specjalne komando robocze z więźniów radzieckich, jako : Sowjkgf. 11/12/1941 - The Stalag III C was established a special commando working with Soviet prisoners as: Sowjkgf. Bau u. Arb. Bau u. Arb. Batl. Batl. 128. 128th Jeńcy przetransportowani zostali tu ze Stalagu VIII E w Neuhammer. Prisoners were transported here from Stalag VIII E Neuhammer.

10.01.1942 – Hitlerowcy rozpoczęli badania medyczne wśród radzieckich jeńców wojennych wojennych Stalagu III C w Starych Drzewcach. 01/10/1942 - Nazis started medical research among Soviet prisoners of war of war in Stalag III C Old spars. Zbrodnicze eksperymenty trwały do 21 lutego. Criminal experiments lasted until 21 February. W sumie poddano badaniom 221 jeńców. A total of 221 ​​prisoners were tested.

01.04.1942 – W obozie jenieckim Stalag III C Alt Drewitz przebywało 4 jeńców brytyjskich i 10 belgijskich. 01/04/1942 - In a POW camp Stalag III C Alt Drewitz there were four British prisoners and 10 Belgian.

01.06.1942 – W Stalagu III C Alt Drewitz przebywało 1 253 jeńców jugosłowiańskich. 01/06/1942 - In Stalag III C Alt Drewitz there were 1 253 Yugoslav prisoners.

01.10.1943 – Do obozu w Alt Drewitz trafiło 14578 internowanych jeńców włoskich. 01/10/1943 - To camp in Alt Drewitz went interned 14,578 Italian prisoners.

01.12.1943 – W obozie Alt Drewitz przebywało 13152 jeńców włoskich. 12/01/1943 - In the camp there were 13,152 Alt Drewitz Italian prisoners.

01.01.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 12 702 jeńców włoskich. 01/01/1944 - In the camp there were 12 Alt Drewitz 702 Italian prisoners of war.

01.02.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 12 515 jeńców włoskich. 02/01/1944 - In the camp there were Alt Drewitz 12 515 Italian prisoners of war.

01.04.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 11 429 jeńców włoskich. 04/01/1944 - In the camp there were 11 Alt Drewitz 429 Italian prisoners of war.

16.04.1944 – Na terenie Stalagu III C w Alt Drewitz została odprawiona msza święta dla włoskich jeńców wojennych,którą celebrował Nuncjusz Apostolski w Berlinie ks. 04/16/1944 - The Stalag III C in Alt Drewitz was celebrated Holy Mass for Italian prisoners of war, which celebrated the Apostolic Nuncio in Berlin, Fr. kardynał Cesare Orsenigo. Cardinal Cesare Orsenigo.

01.05.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 11 215 jeńców włoskich. 01/05/1944 - In the camp there were 11 Alt Drewitz 215 Italian prisoners of war.

01.06.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 11 459 jeńców włoskich. 01/06/1944 - In the camp there were 11 Alt Drewitz 459 Italian prisoners of war.

01.07.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 11 534 jeńców włoskich. 01/07/1944 - In the camp there were 11 Alt Drewitz 534 Italian prisoners of war.

01.09.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 1 677 jeńców włoskich. 09/01/1944 - In the camp there were Alt Drewitz 1 677 Italian prisoners of war.

17.09.1944 – Do Stalagu IIIC Alt Drewitz został przetransportowany Joseph Beyrle,amerykański komandos,który w styczniu 1945 roku dokonał słynnej ucieczki z obozu,a następnie brał udział w jego wyzwalaniu. 17/09/1944 - The Stalag IIIC Alt Drewitz was transported Joseph Beyrle, an American commando, who in January 1945 made ​​a famous escape from the camp, and then took part in the liberation.

01.10.1944 – W obozie jenieckim Stalag III C Alt Drewitz przebywało 31 303 jeńców wojennych,w tym: 16013 jeńców francuskich,1001 brytyjskich,8 belgijskich, 1 polski,753 jugosłowiańskich,10958 radzieckich, 1 449 włoskich i 1120 amerykańskich. 01/10/1944 - In a POW camp Stalag III C Alt Drewitz there were 31 303 prisoners of war, including 16,013 French prisoners, 1001 British, eight Belgian, 1 Polish, 753 Yugoslav, 10,958 Soviet, 1 449 and 1120 Italian American.

01.11.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 1 155 jeńców włoskich. 11/01/1944 - In the camp there were Alt Drewitz 1 155 Italian prisoners of war.

15.11.1944 – Podczas wizytacji obozu jenieckiego Stalag III C w Alt Drewitz przez przedstawiciela Szwajcarii Rudolfa E. Denzlera, stwierdził on obecność 2 053 żołnierzy amerykańskich, którzy zakwaterowani byli w barakach po 33-38 osób. 15/11/1944 - During the visit the prison camp Stalag III C in Alt Drewitz by the representative of Switzerland Rudolf E. Denzlera, he said the presence of 2 053 American soldiers who were quartered in barracks after the 33-38 people.

01.12.1944 – W Stalagu III C w Alt Drewitz przebywało ponad 50 tysięcy jeńców wojennych, w tym: 17 568 Francuzów, 1 416 Anglików, 631 Belgów, 2 Polaków, 15 911 Serbów, 13 727 Rosjan, 1 046 Włochów i 2 036 Amerykanów. 12/01/1944 - In Stalag III C in Alt Drewitz there were over 50,000 prisoners of war, including: 17 568 French, 1 416 Englishmen, 631 Belgians, 2 Poles, 15 911 Serbs, 13 727 Russians, 1 046 2 036 Italians and Americans .

01.12.1944 - W obozie Alt Drewitz przebywało 1 046 jeńców włoskich. 12/01/1944 - In the camp there were Alt Drewitz 1 046 Italian prisoners of war.

20.12.1944 - W telegramie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mowa jest o 23 442 jeńcach wojennych znajdujących się w Stalagu III C Alt Drewitz. 20/12/1944 - The International Red Cross telegram referred to is about 23 442 prisoners of war held at Stalag III C Alt Drewitz. Wśród jeńców znajdowało się: 1305 narodowości indiańskiej, 111 kanadyjczyków i 2033 amerykanów. Among the prisoners were: 1305 Indian nations, 111 Canadians and 2033 Americans. Wszyscy indianie , kanadyjczycy i 49 amerykanów hospitalizowani byli w lazarecie rosyjskim. All Indians, Canadians and 49 Americans were hospitalized in the infirmary Russian.

21.12.1944 - Komendantem obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz był pułkownik Szekely de Boda. 21/12/1944 - The commander of a POW camp Stalag III C Alt Drewitz Szekely was Colonel de Boda.

01.01.1945 – Na terenie obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz przebywało 38 035 jeńców,w tym 17 738 Francuzów, 425 Brytyjczyków, 661 Belgów, 2 Polaków, 1 592 Serbów, 3 757 Rosjan i 2 040 Włochów. 01/01/1945 - The POW camp Stalag III C Alt Drewitz there were 38 035 prisoners, including 17 738 French, 425 British, 661 Belgians, 2 Poles, 1 592 Serbs, Russians and 3 757 2 040 Italians.

30.01.1945 – Drzewice zajęte zostały przez oddziały 5 Armii Uderzeniowej generała Mikołaja Bierzarina dowodzone przez majora Mikołaja Michajłowicza Striełkowa. 01/30/1945 - Drzewica been occupied by the troops of the 5th Army General Strike led by Nicholas Bierzarina Major Nicholas Mikhailovich Striełkowa. A oto, jak przedstawiał się przebieg walk o Kostrzyn w tym dniu z udziałem jego bohatera – Mikołaja M. Striełkowa: „ … Batalion zawładnął przedmieściem Kostrzyna. And here, as presented in the course of the struggle for Kostrzyn that day with his hero - Nicholas M. Striełkowa: "... Battalion captured the suburb Kostrzyn. Zwycięstwo to zostało jednak drogo okupione. But this victory was dearly paid. Duże były straty tak w ludziach, jak iw sprzęcie bojowym. Large losses were so in humans, as well as combat equipment. Poległ również ulubieniec batalionu, równie koleżeński i dowcipny kompan, co nieustraszony żołnierz, porucznik Mienszczenko. Also killed favorite battalion, equally friendly and witty companion, as a fearless soldier, Lieutenant Mienszczenko. Zołnierze głęboko odczuli tę stratę. Soldiers feel that loss deeply. Cały batalion poprzysiagł pomścić swoich towarzyszy. The entire battalion vowed to avenge their comrades. W niedługim czasie Striełkow otrzymał nowe, odpowiedzialne zadanie: nacierać na miasto – twierdzę Kostrzyn. In a short time Striełkow received a new, responsible task: to rub over the city - fortress Kostrzyn. W odległości 3 – 4 km od Kostrzyna znajdował się punkt – cel bezpośredniego natarcia miejscowość Stare Drzewice. At a distance of 3 - 4 km from Kostrzyn was a point - the target of direct attack Drzewica Old Town. Mikołaj Michajłowicz postanowił natychmiast przystąpić do ataku, nie pozwolić wrogowi na opamiętanie, po zadanych mu klęskach. Nikolai Mikhailovich immediately decided to join the attack, did not allow the enemy to repentance, after he defeats inflicted. Decyzja nie przyszła mu lekko, widział, że żołnierze są zmęczeni, od tygodnia nie zaznali odpoczynku, ale popmimo to, okazało się, że nie tylko nie myśleli wtedy o wytchnieniu, nie osądzali podjętej decyzji, lecz przyjęli ją z radością. The decision did not come easily to him, he saw that the soldiers are tired, not endured a week of rest, but popmimo it turned out that not only did not think then about wytchnieniu, do not judge the decision, but accepted it with joy. Przede wszystkim chcieli iść naprzód, na wroga, zapłacić mu za śmierć niedawno poległych kolegów. First of all, they wanted to move forward on the enemy, to pay him for the death of the recently slain colleagues. Krótki ten – na minuty liczony odpoczynek i czołgi poszły na czele, potem żołnierze, atak bezpardonowy. This brief - a minute rest and counted the tanks went in the lead, then the soldiers, merciless attack. Siły przeciwnika topniały w oczach, co najważniejsze, wróg utracił inicjatywę w walce, nie miał już wiary w zwycięstwo. Enemy forces in the eyes melted, and most importantly, the enemy lost the initiative in the fight, he had no faith in the victory. Jedno i drugie było udziałem żołnierzy radzieckich. Both had the participation of Soviet soldiers. Walka trwała krótko. The fight was short. Niemcy się rozproszyli, opuścili swoje pozycje obronne, uciekli. Germans were scattered, left their defensive positions and fled. W Starych Drzewicach zlokalizowany był obóz koncentracyjny. The Old Drzewicach concentration camp was located. Więziono tam jeńców wojennych: Amerykanów, Anglików, Rosjan. POWs were imprisoned there: American, British, Russians. Część hitlerowskiej załogi obozu została zlikwidowana, część zbiegła. Part of the crew Nazi camp was liquidated, some fled. Czołgi batalionu rozwaliły mury i ogrodzenia obozu z drutów kolczastych pod napięciem elektrycznym. Tanks Battalion, blew away the walls and fences with barbed wire camp under an electric voltage. Ponad 3 tysiące więźniów oswobodzono. More than 3,000 prisoners were liberated. Język większości uratowanych nie był zrozumiały dla żołnierzy – wyzwolicieli z batalionu Striełkowa, ale to nie miało znaczenia, bo wyraz twarzy wyrażał uczucia jednoznaczne, kierowane do żołnierzy radzieckich. Language of most survivors was not understood by the soldiers - the battalion Striełkowa liberators, but it did not matter, because the expression was a clear feeling, addressed to the Soviet soldiers. Striełkow mówił, że nigdy nie był tak szczęśliwy, jak w czasie dopiero co stoczonej walki, i tuż po niej. Striełkow said that he was never so happy as during the battle just fought, and just after it. Przecież przed natarciem żołnierze byli bardzo zmęczeni, a do ataku poszli i to jak poszli … „. But before the attack the soldiers were very tired and went to attack and how they went .... " ( Od autora: kapitan Mikołaj M. Striełkow urodził się w 1916 roku miejscowości Ust – Ługa – obecnie port morski Rosji położony w południowo-zachodniej części Zatoki Fińskiej (obwód Leningradzki), 110 km od Petersburga. W Armii Radzieckiej od października 1938 roku. Brał udział w kampanii fińskiej. Od 1941 roku walczy na Froncie Zachodnim, na rzeką Ługą koło Leningradu, gdzie został dwukrotnie ranny. Za wykazane męstwo został odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy oraz Orderem Czerwonego Sztandaru. W 1943 roku walczy pod Leningradem, a następnie w walkach o Mińsk. Ponownie za wykazane męstwo i odwagę na polu walki otrzymuje Order Czerwonego Sztandaru i medal „ Za obronę Leningradu”. W 1944 roku dowodzi batalionem strzelców zmotoryzowanych pod Warszawą. W styczniu 1945 roku bierze udział w walkach pod Magnuszewem i Sochaczewem. 29 stycznia dowodzony przez niego batalion znalazł się około 15 km na północ od Kostrzyna i został włączony do walk o miasto. Po zdobyciu Kostrzyna walczył na przedpolach Berlina, a następnie w zdobyciu Reichstagu. Za walki o Kostrzyn i Berlin otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Po wojnie, jako oficer rezerwy pracował w gospodarce narodowej ZSRR ). (From the author: Captain Nicholas M. Striełkow was born in 1916, the village Ust - Luga - now Russian seaport located in the southwestern part of the Gulf of Finland (Leningrad), 110 km from St. Petersburg. In the Soviet Army from October 1938. He Finnish participation in the campaign. Since 1941, fighting on the Western Front, on the river Luga, near Leningrad, where he was twice wounded. The bravery shown was awarded the Order of the Red Star and the Order of the Red Banner. In 1943, fighting near Leningrad, and then in the battles of Minsk . Again, as shown bravery and courage on the battlefield receives Order of Red Banner and the medal "For the defense of Leningrad." In 1944, the motorized rifle battalion shows near Warsaw. In January 1945, takes part in the battles of Magnuszew and Sochaczew. January 29, commanded by him battalion was about 15 miles north of Kostrzyn and was included in the battles for the city. After winning Kostrzyn fought on the outskirts of Berlin, and then capture the Reichstag. The struggle for Kostrzyn and Berlin was awarded the title Hero of the Soviet Union. After the war, as a reserve officer worked in the national economy of the USSR). Opis walk i zyciorys MM Striełkowa na podstawie artykułu „ Trasa życiowa od Leningradu do Reichstagu” ( w:) „Celuloza nr 17 ( 31 ), s. 3. Description of the fighting and Bio Striełkowa MM based on the article "vital route from Leningrad to the Reichstag" (in:) "Cellulose 17 (31), p. 3

table

31.01.1945 – W środę rano rozpoczęto ewakuację jeńców ze Stalagu III C Alt Drewitz. 01/31/1945 - On Wednesday morning began evacuating prisoners from Stalag III C Alt Drewitz. Ewakuacja obozu przebiegała bardzo chaotycznie w obliczu nadciągających oddziałów rozpoznawczych armii radzieckiej. Evacuation of the camp ran very erratically in the face of approaching Soviet army reconnaissance units. W czasie ewakuacji jeńców amerykańskich, wielu z nich zginęło podczas ucieczek z konwojów. During the evacuation of American prisoners, many of them died during the escape from the convoy. Znane są dziś także liczne relacje byłych więźniów, którzy dokonali udanych ucieczek. Known today are also numerous accounts by former prisoners who have made ​​successful escapes. Relacje te zebrane zostały przez rodziny i organizacje kombatanckie w USA, dostępne też są w internecie dzięki „The Wartime Memories Project”, a są to relacje:sierżanta Josepha Beryle; Williama P. Halla; George Harolda Bowdidge; Blankenshipa; sierżanta Hermana Curley'a; Leo Debesta; Aloysiusa Jamesa McLeana - juniora; Maurice JA Markwortha; sierżanta Gordona Packa; Theodora Peaslanda; Rodney'a Smitha; Daley'a Thatche; Williama Wrighta sierżanta Richarda C. Egana; Johna E. Krupera; sierżanta Morrisa W. Shepparda; Geralda Willena; Petera Hanika; Arthura Heindla; Roberta W. Hoffmanna; Raymonda J. Hickey'a; Mindert M. Bokma; sierżanta James S. Chesser; Wirgila L. Barnesa; Harolda W. Evansa; sierżanta Josepha J. Kleina; Vernona H. Kruse; sierżanta Patricka A. Milanese; Billa Bonsall; George A. Hasha oraz wielu, wielu innych ). These relations have been collected by the families and veterans organizations in the U.S., are also available on the Internet thanks to "The Wartime Memories Project", and these are the relationships: Sergeant Joseph Beryl, William P. Hall, George Harold Bowdidge, Blankenship, Sergeant Herman Curley ; Leo Debesta, Aloysius James McLean - Jr., Maurice Markwortha JA, Sergeant Gordon Pacek, Theodore Peaslanda, Rodney Smith, Daley'a Thatch, William Wright, Sergeant Richard C. Egan, John E. Krupera; Sergeant W. Morris Sheppard; Gerald Willen, Peter Hanika, Arthur Heindel, Robert W. Hoffman, Raymond J. Hickey 's; Mindert M. Bokmål; Sergeant James S. Chesser; Wirgila L. Barnes, Harold W. Evans, Sergeant Joseph J. Klein, Vernon H . Kruse, Sergeant Patrick A. Milanese, Bill Bonsall, George A. Hash, and many others). Część z nich zebrana przez Pana Sergiusza Darłaka i autora tekstu przechowywana jest w szkolnej izbie w Gimnazjum w Drzewicach. Some of them were collected by Mr. Sergei Darłaka and author of the text is stored in the school room in the Gymnasium in Drzewicach. Do chwili obecnej trwają badania i poszukiwania dokumentów związanych z komandem jeńców amerykańskich i ich losów. Until now, research is being conducted and the search for documents related to the detachment of American prisoners and their fates. Wiele rodzin poszukuje swoich najbliższych przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Many families are looking for their loved ones by the International Red Cross. W archiwach podobóz amerykański oznaczony jest symbolem” 52 – 14 „.Amerykańscy weterani wojenni wraz z rodzinami spotykają się w miejscowości>Hershey w Pensylwanii. In the archives of the U.S. sub-camp is marked "52 - 14". American war veterans and their families meet in the village> Hershey, Pennsylvania. Jeńcy amerykańscy przebywali tu najkrócej, bo od października 1944 roku, do lutego 1945. American POWs lived here briefly, because from October 1944 until February 1945. Dzięki wspomnieniom jednego z najsłynniejszych jeńców obozu III C w Alt Drewitz – nieżyjącemu już sierżantowi Josephowi Beyrle, możemy dowiedzieć się dzisiaj o niesamowitej historii tego miejsca z przełomu 1944 i 1945 roku. With memories of one of the most famous POW camp in Alt III C Drewitz - already 'late Sergeant Joseph Beyrle, we know today about an incredible history of this place from the turn of 1944 and 1945. Jeszcze na początku stycznia 1945 roku trafiali tu jeńcy amerykańscy, którzy dostali się do niewoli niemieckiej podczas walk w Ardenach. At the beginning of January 1945, American prisoners were sent here, who were taken prisoner by Germans during the fighting in the Ardennes. Amerykańscy żołnierze zostali podzieleni w obozie według struktury wojskowej, na bataliony, kompanie i oddziały. American soldiers in the camp were divided according to the military structure, the battalions, companies and branches. Z zaufanych żołnierzy utworzone zostały specjalne, konspiracyjne komórki obozowe: bezpieczeństwa, ucieczek, zamówień publicznych, administracji i informacji ( został zorganizowany stały nasłuch radiowy ). With trusted soldiers were created special, secret cells of the camp: security, escapes, procurement, administration and information (permanent was organized radio listening). Jeńcy amerykańscy otrzymywali ograniczone ilości paczek z Czerwonego Krzyża , w większości zawierające żywność: skondensowane mleko, konserwy, papierosy i czekoladę. American POWs received limited amounts of Red Cross parcels, mostly containing foods: condensed milk, canned food, cigarettes and chocolate. Papierosy służyły jako pieniądze i były one wykorzystywane do handlu wymiennego wśród jeńców i strażników. Cigarettes were used as money, and they were used to bartering among prisoners and guards. Na początku listopada 1944 roku, sierżant Joseph Beyrle zorganizował jedną z obozowych ucieczek. In early November 1944, Sergeant Joseph Beyrle camp organized by one of the escapes. Za 10 paczek papierosów niemieccy strażnicy godzili się nawet na ucieczkę jego grupy amerykańskich kolegów przez druty obozowe. The 10 packs of cigarettes agreed to the German guards even to escape his colleagues by a group of American camp fence. W ucieczce pomagali jeńcom opłaceni w ten sam sposób informatorzy, którzy przekazali dane związane z rozkładem przejeżdżających pociagówna linii Berlin – Królewiec i Szczecin - Wrocław. The escape of prisoners helped to pay in the same way the informants who gave information related to the distribution lines passing pociagówna Berlin - Königsberg and Stettin - Wroclaw. Pomiędzy godziną 21, a 23 grupa uciekinierów przedostała się przez druty obozowe na teren bocznicy kolejowej, gdzie udało jej się bez przeszkód wsiąść do pociągu towarowego. Between the hours of 21 and 23 a group of fugitives escaped through the camp by barbed wire into the railway siding, where she managed to smoothly take the freight train. Zamiar ucieczki był prosty, ale zamiast w kierunku wschodnim uciekinierzy dojechali do Berlina. The intention was simply to escape, but instead in an easterly direction refugees arrived in Berlin. Tam, dzięki papierosom udało im się zdobyć żywność i schronienie u Niemców, którzy obiecali im pomoc w dalszej ucieczce na zachód. There, thanks to cigarettes they managed to get food and shelter among the Germans, who promised them help in the further escape to the west. Niestety zostali jednak wydani i wpadli w ręce gestapo. Unfortunately, however, were handed over and fell into the hands of the Gestapo. Po przesłuchaniach i torturach zostali odstawieni do obozu Luft III w Żaganiu. After interrogation and torture were stopping to camp Luft III in Sagan. Po siedmiu dniach pobytu w Żaganiu odesłano ich do obozu w macierzystego obozu w Drzewicach, gdzie za próbę ucieczki zostali skazani na dodatkową, 30 dniową karę aresztu i zamknięci w klatkach o wymiarach 183 cm długości, 122 cm szerokości i 152 cm wysokości. After seven days in Sagan sent them to camp in the home camp in Drzewicach, where an attempt to escape, were sentenced to an additional 30-day jail sentence and locked in cages measuring 183 cm in length, 122 cm wide and 152 cm in height. Za pożywienie służyła ograniczona racja czarnego chleba i woda. The food served to a limited ration of black bread and water. Temperatura powietrza spadała często w dzień iw nocy poniżej zera. The air temperature often fell during the day and night below zero. Po odbyciu kary grupa trzech więźniów z niepokornym sierżantem Josephem Beyrle podjęła kolejną próbę ucieczki na początku stycznia 1945 roku. After serving a sentence of three prisoners from a group of unruly sergeant Joseph Beyrle took another attempt to escape at the beginning of January 1945. Decyzja zapadła, gdy nasłuch radiowy potwierdził, że Rosjanie są w odległości około 50 – 100 kilometrów od Kostrzyna. The decision was made, when listening on the radio confirmed that the Russians are at a distance of about 50 - 100 kilometers from Kostrzyn. Tym razem po przedostaniu się do ambulatorium jeńcy ukryli się w beczkach na warzywa iw ich wnętrzu opuścili obóz. This time, after entering the clinic prisoners hid in barrels of vegetables in their interiors left the camp. Niestety na podjeździe wóz przewrócił się, a jeńcy zostali odkryci. Unfortunately, in the driveway the car overturned, and prisoners were discovered. Strażnicy otworzyli do uciekinierów ogień z karabinów maszynowych i dwóch z nich zabili . The guards opened fire to refugees with machine guns and two of them killed. Sierżantowi Josephowi Beyrle udało się dobiec do pobliskiego strumienia. Sergeant Joseph Beyrle managed to run to a nearby stream.
W tym czasie strażnicy wypuścili obozowe psy - olbrzymie , specjalnie tresowane do ścigania zbiegów, owczarki niemieckie. During this time, the camp guards released the dogs - a huge, specially trained to prosecute fugitives, German shepherds. Beyrle jako doświadczony komandos ukrywał się w strumieniu, dzięki czemu psy nie mogły odnaleść jego śladów i zapachu. Beyrle as an experienced commando hiding in the stream, so the dogs could not trace and can found his scent. Pomimo potwornego mrozu, udało mu się przetrwać w strumieniu przez całą noc i dzień. Despite the terrible frost, he managed to survive in the stream throughout the night and day. Następnej nocy udał się na wschód, a po drodze ukrywał się w stodołach iw ciągu dnia unikał otwartych przestrzeni i ludzi w gospodarstwach rolnych. The next night he went to the east, and the way he hid in barns during the day and avoid open spaces and people on farms. W trzecim dniu ucieczki natknął się na radziecki oddział rozpoznawczy. On the third day he came to escape the Soviet reconnaissance squad. Po rozpoznaniu sojuszników wyszedł do nich z podniesionymi rękoma powtarzając słynne słowa: „Americanski Tovarish”. After recognizing the allies came to them with uplifted hands, repeating the famous words: "Americanski Tovarish". Dowódcą jednostki rozpoznawczej była kobieta w stopniu majora. Exploratory unit commander was a woman in the rank of major. Beyrle powiedział jej, łamanym językiem rosyjskim, że jest żołnierzem jeńcem USA, uciekinierem z pobliskiego Stalagu w Drzewicach i że chciał się do nich dołączyć i iść z nimi do Berlina i zabijać nazistów. Beyrle told her broken Russian language, that is the U.S. soldier prisoner, escaped from a nearby Stalag in Drzewicach and that he wanted to join them and go with them to Berlin and kill Nazis. Po wielu konsultacjach pomiędzy dowódcą i sowieckimi komisarzami pozwolono mu dołączyć do oddziału. After much consultation between the commander and Soviet commissars was allowed to join the branch. Otrzymał też rosyjski pistoletu maszynowego typu pepesza. He also received a Russian machine gun pepesha. Następnego ranka po przygotowaniu artyleryjskim jego nowy oddział wyruszył do ataku na Kostrzyn. The next morning, after artillery preparation of its new branch went to attack the Kostrzyn. Sierżant Beyrle brał udział w akcji w składzie załogi pancernej na amerykański czołgu typu Sherman, z dowódcą czołgu, którym była również kobieta. Sergeant Beyrle took part in the action to the crew of an American tank Sherman tank type, the commander of the tank, which was also a woman. Podczas ataku została ostrzelana niemiecka kolumna wraz z konwojowanymi kolegami z obozu w Drzewicach. During the attack the German column was fired along with colleagues from konwojowanymi Drzewicach camp. W czasie walki zginęło wielu jego amerykańskich kolegów, którzy zostali zabici od przypadkowych kul, lub też omyłkowo wzięci za żołnierzy niemieckich. During the battle, killed many of his American colleagues who were killed by random bullets or mistakenly taken for German soldiers. Wielu amerykańskich jeńców zostało rannych. Many American prisoners were injured. Po wyzwoleniu obozu sierżant Beyrle walczył nadal z Rosjanami przeciwko Niemcom do czasu, kiedy to pod koniec lutego został ciężko ranny i trafił do szpitala polowego w Gorzowie Wlkp. Tam spotkał się z marszałkiem Żukowem, dzięki któremu mogł powrócić do swojego kraju. After the liberation of the camp sergeant Beyrle still fought with the Russians against the Germans until the end of February was badly injured and was taken to a field hospital in Gorzow Wielkopolski, where he met with Marshal Zhukov, so that he could return to his country. Podróż odbywała się etapami przez Łódź, Warszawę, Moskwę. The journey took place in stages through Lodz, Warsaw, Moscow. W ambasadzie USA stwierdzono, że Joseph R. Beyrle został zabity w akcji w dniu 10 czerwca 1944 r. Początkowo traktowano go jako szpiega, dopóki nie potwierdzono jego odcisków daktyloskopijnych w Waszyngtonie. The U.S. Embassy stated that Joseph R. Beyrle was killed in action on 10 June 1944, initially treated him as a spy, until they confirmed his finger-prints in Washington. Podczas pobytu w Moskwie sierżant J. Beyrle przebywał pod ścisłym nadzorem i strażą. During his stay in Moscow, Sergeant J. Beyrle stayed under strict supervision and guard. Po wyjaśnieniu jego tożsamości spotkał się z nim ambasador USA Averill Harriman i gen. Dean. After explaining his identity before he met with U.S. Ambassador Averill Harriman and General Dean. Następnie wraz z grupą około 20 innych żołnierzy został przetransportowany do Oddesy. Then, together with a group of about 20 other soldiers were transported to Oddesy. W grupie która została odesłana z Moskwy było kilku korespondentów wojennych, generałów i pułkowników. In the group that was sent from Moscow were several war correspondents, generals and colonels. Joseph R. Beyrle był jedynym podoficerem wśród tej elity armii Stanów Zjednoczonych . Joseph R. Beyrle was the only non-commissioned officer among the elite U.S. Army. W Odessie, wraz z innymi jeńcami został załadowany na statek, którym udał się przez Morze Czarne do Stambułu w Turcji. In Odessa, along with the other prisoners were loaded on a ship, which went through the Black Sea to Istanbul in Turkey. Z Turcji konwój udał się przez Morze Śródziemne i wylądował w Port Said w Egipcie. With Turkey's convoy traveled through the Mediterranean and landed at Port Said in Egypt. Dalej okrętami wojennymi marynarki brytyjskiej: HMS Samaria, Bedford i Circassia został przewieziony wraz z innnymi jeńcami do szpitala wojskowego w Neapolu we Włoszech. Next British naval warships: HMS Samaria, Bedford and Circassia was transported along with innnymi prisoners to a military hospital in Naples, Italy. Tam poddany został operacji usunięcia odłamków i leczenia ran z bitwy o Berlin. There he underwent surgery to remove debris and heal wounds from the battle for Berlin. Po rekonwalenscencji odesłano go do Bostonu w USA. After rekonwalenscencji sent him to Boston in the USA. Już w Stanach Zjednoczonych otrzymał 30 dniowy urlop w celu odwiedzenia rodziny.Do rodzinnego domu w Muskegon dotarł 21 kwietnia 1945 r., aby spotkać się z rodziną, która otrzymała oficjalne zawiadomienia armii USA: po pierwsze, że ich syn i brat Joseph R. Beyrle został zaginiony w akcji we Francji: następnie, że przebywa w niewoli: następnie, że został zabity w akcji i wreszcie, że jest jeńcem wojennym. Already in the United States received a 30-day leave to visit his family home rodziny.Do arrived in Muskegon on 21 April 1945 to meet with the family, which received official notification of the U.S. Army: first, that their son and brother, Joseph R. Beyrle was missing in action in France, then, that he had been in captivity: then he was killed in action and, finally, that he is a prisoner of war. Rodzice otrzymali pośmiertne odszkodowanie wojenne za poległego syna od dowództwa armii USA i po tych wiadomosciach zamówili mszę żałobną, która została odprawiona w dniu 17 września 1944 roku w jego intencjiw kościele św Józefa w Muskegon przez księdza Stratza. Parents received posthumous compensation for war fallen son of the U.S. military command and ordered after those emails requiem, which was celebrated on 17 September 1944 at the Church of St. Joseph intencjiw in Muskegon by Father Stratza. Jego nekrolog ukazał się też w lokalnej prasie. His obituary also appeared in local newspapers. Dwa lata później, tuż po zakończeniu wojny, w tym samym kościele w dniu 14 września 1946 roku nasz bohater ożenił się z Joanna Hollowell, z którą doczekał się córki i dwóch synów oraz siedmioro wnuków. Two years later, shortly after the war, in the same church on 14 September 1946, our hero, he married Joan Hollowell, of which lived to see his daughter and two sons and seven grandchildren. Po wielu latach, z okazji 50 rocznicy lądowania aliantów w Normandii został przyjęty przez prezydenta USA Billa Clintona i prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i odznaczony najwyższymi odznaczeniami wojskowymi obu państw. After many years, the 50th anniversary of the Allied landing in Normandy was adopted by U.S. President Bill Clinton and Russian President Boris Yeltsin and was awarded the highest military honors of both countries. W dniu 17 września 2002 r., niezwykła historia życia tego więźnia stalagu w Drzewicach została wydana w formie książkowej przez Thomasa Taylora pod tytułem: „Simple Sounds of Freedom”. On 17 September 2002, the extraordinary story of the life of this prisoner in Stalag Drzewicach was published in book form by Thomas Taylor on "The Simple Sounds of Freedom." Z kolei 1 czerwca 2004 roku ukazało się kolejne wydanie biografii JR Beyrle, tym razem pod tytułem: „Behind Hitler's Lines”. The June 1, 2004 was published the next edition biography of JR Beyrle, this time under the title: "Behind Hitler's Lines". Książkę tę autor artykułu otrzymał ze Stanów Zjednoczonych od zaprzyjaźnionego przyjaciela Jeffa Chamberleina, który wcześniej przebywał w Kostrzynie w ramach praktyk „ Korpusu Pokoju”. This book is the author of the article received from the United States from a friendly Chamberleina friend Jeff, who previously resided in Kostrzyn the practice "Peace Corps". Wywiad z sierżantem J. Beyrle opublikował też z okazji jego pobytu na defiladzie zwycięstwa w Moskwie "Moskiewski Komsomolets" w dniu 7 czerwca 2004 roku. Interview with Sergeant J. Beyrle also published on the occasion of his stay in the victory parade in Moscow "Moscow Komsomolets" on June 7, 2004. W sierpniu 2005 roku na ścianie kościoła w St. In August 2005, on the wall of the church of St. Come-du-Mont, we Francji, gdzie J. Beyrle wylądował w dniu 6 czerwca 1944 roku, została odsłonięta pamiątkowa tablica. Come-du-Mont, France, where J. Beyrle landed on 6 June 1944, a memorial plaque was unveiled. Rok temu w lutym 2010 roku w Państwowym Muzeum Rosyjskie w Petersburgu , a następnie w dniu 6 maja 2010 r. w Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie została otwarta wystawa poświęcona temu niezwykłemu bohaterowi dwóch armii przez syna Joe Beyrle, który od 2008 roku jest ambasadorem USA w Rosji. A year ago in February 2010 at the State Russian Museum in St. Petersburg, then on 6 May 2010 in the Great Patriotic War Museum in Moscow opened an exhibition devoted to this great hero of the two armies by his son Joe Beyrle, who since 2008 is the U.S. ambassador in Russia.

31.01.1945 – Oddziały rozpoznawcze 1 Frontu Białoruskiego 5 Armii Uderzeniowej – 347 pułk pancerny gwardii pułkownika W. Mironowa rozpoczęły bitwę o twierdzą Kostrzyn. 01/31/1945 - Branches finding a Belorussian Front 5th Army Assault - 347 armored regiment of Colonel V. Mironov Guard began the battle for claim Kostrzyn. Około 10 rano został wyzwolony Stalag III C. Podczas walk od kul Rosjan zginęło kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich – jeńców wojennych. About 10 in the morning was liberated Stalag III C. During the battle the Russians were killed by bullets several American soldiers - prisoners of war. Zajęte zostały Stare Drzewice i Warniki. Been busy Old Drzewica and hot water machines.

31.01.1945 – Drzewice zajęte zostały przez oddziały 5 Armii Uderzeniowej generała Mikołaja Bierzarina dowodzone przez majora Mikołaja Michajłowicza Striełkowa. 01/31/1945 - Drzewica been occupied by the troops of the 5th Army General Strike led by Nicholas Bierzarina Major Nicholas Mikhailovich Striełkowa.

07.02.1945 – W Genewie sporządzona została notatka z wizytacji Stalagu III C w Alt Drewitz. 02/07/1945 - In Geneva, the note has been prepared with a visit Stalag III C in Alt Drewitz. Notatkę sporządził przedstawiciel organizacji YMCA, Chr. Christianson. Representative of the organization drafted a note YMCA, BC Christianson.

24.03.1945 – W Bernie sporządzony został przez Chr. Christiansona – sekretarza YMCA[Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej] – raport,dotyczący sytuacji jeńców amerykańskich w Stalagu III C. 03/24/1945 - The Bernie was written by AD Christianson - Secretary of the YMCA [Young Men's Christian Association] - a report on the situation of American POWs in Stalag III C

24.07.1962 - Na terenie byłego obozu w Drzewicach dokonano licznych ekshumacji. 07/24/1962 - In the former camp in Drzewicach made ​​numerous exhumations.

21.08.1962 – Tereny byłego obozu i cmentarz Stalagu III C odwiedziło około 400 kombatantów i byłych francuskich jeńców wojennych. 08/21/1962 - The area of the camp and cemetery of Stalag III C was visited about 400 veterans and former French prisoners of war. Mszę Świętą odprawił ksiądz Witucki z Dąbrówki Wielkopolskiej. Priest celebrated Mass with Dąbrówki Witucki Wielkopolska.

21.06.1984 – W Vancouver w Kanadzie zmarł Narcyz Łopianowski, oficer WP, „cichociemny”, więzień Łubianki, powstaniec warszawski ps.”Sarna” oraz więzień Stalagu III C w Alt Drewitz w Kostrzynie. 06/21/1984 - In Vancouver, Canada Łopianowski Narcissus died, the HR officer, "cichociemny" Lubyanka prison, insurgent Warsaw ps. "Sarna" and a prisoner in Stalag III C Alt Drewitz in Kostrzyn.

01.09.1989 - Dla uczczenia 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej z inicjatywy pułkownika Bolesława Olszewskiego,został poświęcony Krzyż na cmentarzu jeńców wojennych Stalagu III C w Drzewicach. 09/01/1989 - To celebrate the 50th anniversary of World War II on the initiative of Colonel Boleslaw Olszewski, was dedicated to the cross in the cemetery of prisoners of war in Stalag III C Drzewicach.

24.10.1999 – W ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „ Historia i Współczesność” została opracowana informacja dotycząca historii Stalagu III C w Alt Drewitz. 24.10.1999 - As part of the City Hall of the project "History and Present" was developed information on the history of Stalag III C in Alt Drewitz. Przed wejściem na teren cmentarza umieszczono tablice z tekstami w językach: polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. Before entering the cemetery was placed plaques with the texts in languages: Polish, Russian, French and German. Nadzór nad projektem sprawowała Pani Małgorzata Kraszewska. Supervision of the project held the Lady Margaret Kraszewska. Kwerendy materiałów w Zielonej Górze dokonali Anna Wasielak i Józef Piątkowski. Queries materials in Zielona Gora made ​​Wasielak Anna and Joseph Piatkowski. Teksty tłumaczyli: Anna Żytkowiak i Ryszard Wywiał. Texts translated by Anna and Richard Wywiał Żytkowiak.

03.05.2004 – Na cmentarzu jeńców wojennych Stalag III odbyła się msza św. 05/03/2004 - In the cemetery of prisoners of war Stalag III Mass was held. w intencji zamordowanych i zamęczonych jeńców. the intention of murdered and tortured prisoners. Podczas uroczystości została pobrana ziemia z cmentarza do urn z napisem „MORTUS VIVENTES OBLIGANT”-”UMARLI ZOBOWIĄZUJĄ ŻYWYCH”.Urny z ziemią przywiezione zostały następnie do Włoch na Monte Cassino. During the ceremony, the land was taken from the cemetery to the urn with the inscription "MORTUS viventes OBLIGANT" - "dead UNDERTAKE LIVE." Urns were brought to the ground then to Italy at Monte Cassino.

04.06.2004 – Burmistrz Zbigniew Sobkowski uczestniczył w obchodach święta szkoły w gimnazjum nr 2.Podczas uroczystości nastąpiło otwarcie Szkolnej Izby Pamięci poświęconej obozowi jenieckiemu Stalag III C. Inicjatorem powstania Izby był Pan Sergiusz Darłak. 06/04/2004 - Mayor Zbigniew selfish participated in the celebration of holidays in the school gymnasium No 2.Podczas opening ceremony was dedicated Memorial School Board jenieckiemu camp Stalag III C. The initiator was Mr. Chamber Sergei Darłak.

30.09.2006 – W ramach programu Ośrodka Karta w Warszawie zatytułowanego „Wspólne miejsce – Europa Wschodnia „ tereny byłego Stalagu III C odwiedzili amerykańscy analitycy z Departamentu Obrony USA – Wydział WW II WG ( Zaginieni w Akcji ) z Waszyngtonu: Cory D. Damm i John A. Gray, którzy poszukiwali grobów amerykańskich żołnierzy na terenie Kostrzyna i okolicy. 30.09.2006 - As part of the Karta Centre in Warsaw entitled "The Common Place - Eastern Europe" lands of the former Stalag III C, visited the American analysts of the Department of Defense - Department of WW II, WG (Missing in Action) from Washington, DC: Cory D. Damm and John A. Gray, who sought the graves of American soldiers in Kostrzyn and the surrounding area. Oficerowie ci wraz z Józefem Piątkowskim przeszukiwali tereny byłego obozu i pobliskie cmentarze. The officers, along with Joseph Piatkowski searched the grounds of the former camp and the nearby cemeteries. Wizyta amerykańskich analityków w Polsce trwała od 13 września.W końcowym okresie do poszuiwań włączył się również przedstawiciel Rosji major Oleg Borukhin. Visit to U.S. analysts in Poland lasted from 13 września.W the final period to poszuiwań also joined the major representative of Russia Oleg Borukhin.


SYLWETKI OSÓB ZWIĄZANYCH Z DZIEJAMI OBOZU STALAG III C - ALT DREWITZ. PROFILES OF THE CAMP connected with the history Stalag III C - ALT Drewitz.

24.05.1905 – Urodził się Michaił Aleksandrowicz Szołochow,rosyjski pisarz, noblista z 1965 roku, autor “Losu człowieka”,którego akcja rozgrywa się częściowo w obozie jenieckim Stalag III C w Alt Drewitz. 24.05.1905 - Mikhail Alexandrovich was born Sholokhov, Russian writer, Nobel Prize winner in 1965, the author of "human destiny", which is set partly in a POW camp Stalag III C in Alt Drewitz. Zmarł 21 lutego 1984 roku. Died on 21 February 1984.

23.09.1916 – Urodziła się Anna Aleksandrowna Timofeyeva Yegorowa, radziecki pilot wojskowy z okresu II wojny światowej ( porcznik lotnictwa ). 23.09.1916 - Born Anna Alexandrovna Timofeyeva Yegorowa, a Soviet military pilot from World War II (porcznik aviation). Początkowo służyła na wielozadaniowych samolotach dwupłatowych typu Po - 2 ( Polikarpow ) w 130 eskadrze łącznikowej, gdzie była trzykrotnie zestrzelona przez myśliwce niemieckie. Initially, served on multi-type aircraft dwupłatowych After - 2 (Polikarpov) in 130 squadron liaison, where he was shot down three times by German fighters. Następnie od 1942 roku służyła już jako doświadczony pilot i dowódca eskadry na słynnych samolotach szturmowych Ił-2. Then, since 1942 has served as an experienced pilot and squadron commander in the famous attack aircraft Ilyushin Il-2. Walczyła na półwyspie Taman koło cieśniny Kercz i Krymie. Fought on the peninsula of Taman, near the Strait of Kerch and the Crimea. Była pierwszą kobietą pilotem na tego typu samolotach. She was the first woman pilot on this type of aircraft. Uczestnik walk w ramach I Frontu Białoruskiego, w ramach 805 pułku myśliwskiego, 197 Dywizji Lotniczej. A participant in the fighting and Belorussian Front, under the 805 Fighter Wing, 197 Air Division. Wykonała około 270 lotów bojowych. Performed about 270 sorties. Zestrzelona została na przyczółku Magnuszew, ciężko ranna, ratowała się skokiem na spadochronie. Was shot down on the beachhead Magnuszew, seriously injured, rescued a parachute jump. Uznana została za zaginioną w akcji i pośmiertnie przyznano jej tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Was considered missing in action and posthumously awarded the title Hero of the Soviet Union. W niewoli przez 5 miesięcy w obozie Stalag III C Alt Drewitz. In captivity for 5 months in the camp Stalag III C Alt Drewitz. Po wojnie aresztowana przez NKWD i uznana za zdrajcę Ojczyzny, poddana została torturom i przesłuchaniom. Zrechabilitowana w 1965 roku, otrzymała tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Zmarła w dniu 29 października 2009 roku. Przed śmiercią opublikowane zostały jej wspomnienia: Timofiejewa-Yegorova, Anna. trans. Margarita Ponomaryova, Kim Green. Red Sky, Black Death: A Soviet Woman Pilot's Memoir of the Eastern Front. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2009. Green Kim:. Red Sky Black Death Pilot radziecki Woman's Memoir of Eastern Front:.>Bloomington, IN Slavica Publishers, 2009.

25.08.1923 – Urodził się Joseph Robert Beyrle, amerykański żołnierz wojsk powietrzno - desantowych,który podczas II wojny światowej dokonał brawurowej ucieczki z obozu jenieckiego Stalag III C w Alt Drewitz. Nastepnie brał udział w wyzwoleniu obozu. Jego dzieje opisuje książka zatytułowana “The Simple Sounds of Freedom”.Zmarł 16 grudnia 2004 roku w USA.

19.11.1932 – Urodził się Andrzej Proszyk,artysta plastyk kostrzyński, twórca pomnika na cmentarzu jeńców wojennych Stalag III C w Drzewicach oraz metaloplastyki przedstawiającej Drogę Krzyżową w kaplicy p w. Najświętszego Serca Jezusowego. Zmarł w 2001 r. I został pochowany w Kostrzynie.

cemetery

W Kostrzynie nad Odrą :

- mamy podstawówki i gimnazja oraz zespół szkół, aw nich :

panie lub panów od historii

- mamy Muzeum Twierdzy, Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, aw nich :

panie lub panów dyrektorów

- mamy Związek Harcerstwa Polskiego, aw nim :

komendantkę hufca, drużynowych i przybocznych

- mamy stowarzyszenia z "patriotycznymi korzeniami", aw nich :

prezesów i zarządy

- mamy włądze miasta, które owszem brały udział w obchodach 66 rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego, ale ...... w Słońsku.

W 66 rocznicę wyzwolenia STALAGU III C - ALT DREWITZ w hołdzie pomordowanym, śpiącym snem wiecznym, bezimiennym bohaterom kostrzynskie.info zapaliło znicz.

Spoczywajcie w pokoju

monument

 

Komentarze Comments   

0 #39 prosba o informacjeBozena 2011-09-14 10:49
Witam, mieszkam we Wloszech. Syn jenca, ktory przebywal w obozie w Kostrzyniu od jesieni 1943 roku, chcialby wiedziec czy istnieje archiwum z nazwiskami osob, ktore byly w obozie. Chcialby znalezc dane swego ojca. Ojciec przezyl ten oboz i wrocil do Wloch. Zmarl pare lat temu, ale rzadko opowiadal rodzinie o tych czasach.

Serdecznie dziekuje.

Bozena Myciek

moj mail: bozenamyciek@em ail.it
Cytować Quote
-26 #38 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZAleksander 2011-03-06 16:34
Wyniki badań dotyczące genezy stalagu IIIC jak i poszerzony opis Oficerskiego Obozu Jenieckiego Twierdzy Kostrzyn, zamieszczony na forum Allegro i „Odkrywcy” /link -

http://odkrywca.pl/fort-zorndorf-oboz-jeniecki-1914-18-,684624.html#684624

będzie zamieszczony w przygotowywanej /na ukończeniu/ do druku mojej pracy „Pieniądz zastępczy Kostrzyna nad Odrą. Ilustrowany katalog (nie tylko) Regionalisty”.

Z chwilą wydania - zapraszam do lektury.
Cytować Quote
-28 #37 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZAleksander 2011-02-24 15:14
Panie Ryszardzie,
Też jestem po tej lekturze,cytowa ny fragment znany mi był już wcześniej i na nim opierałem swoje stanowisko,że stalag był pusty.
Wydaje mi się ,że zakończenie winno być następującej treści :
- Ostatnimi, których ewakuowano byli Amerykanie w tym, nie dozorowana już grupa jeńców tej narodowości – sama opuściła obóz udając się na wschód.
Cytować Quote
-28 #36 JeńcyRyszard Skałba 2011-02-24 13:28
Uzupełniająco do dyskusji zapoczątkowanej przez "Gienka". Jestem po lekturze książki "Kostrzyn - przedpiekle Berlina. 1945" autorstwa Tonyego Le Tissier. Na stronie 18 pisze on za Thramsem: "Stalag IIIc, obóz jeniecki na obrzeżach Drzewic, był już pusty, ponieważ jeńców wraz z ich rzeczami osobistymi umieszczonymi na prowizorycznych saniach przegnano na zachód. Niektorzy przeszli przez Kostrzyn, ale większość przekroczyła zamarzniętą Odrę po lodzie. Wielu mieszkańców wsi poszło tą samą drogą...". Chodzi o wydarzenia z 30 stycznia. Wynika więc z tego, iż obecność jeńców w obozie podczas wkaraczania jednostek AC nie jest taka pewna i faktycznie nie wiadomo, czy można mówić o wyzwoleniu.
Cytować Quote
-18 #35 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZAleksander 2011-02-23 08:53
Informacja dla miłośników historii obozów jenieckich związanych z m. Kostrzyn nad Odrą .
Link : Link:

http://allegro.pl/phorum/read.php?f=270&i=243849&t=243849&mynielwy=1648399&msg=Dodano+post.
Cytować Quote
-13 #34 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZAleksander 2011-02-19 04:25
Panie Józefie,

Ogłoszenie części moich badań dot.Stalagu IIIC na pańskim portalu,proszę traktować jako wyraz sympatii dla Pana - autentycznego pasjonata Regionu.

Z pozdrowieniami Regards

- Aleksander Orłow
Cytować Quote
+3 #33 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZJózef Piątkowski 2011-02-11 19:39
Stąd też podałem Państwu kalendarium wydarzeń związane z tym miejscem również po wojnie z uwzględnieniem znanych i zgromadzonych podczas kwerendy źródeł, literatury i prasy nowych faktów.Jako były żołnierz i oficer WP przypomnienie tej rocznicy uważałem za swój obowiązek, tym bardziej, że spotykałem się iw dalszym ciągu spotykam się z licznymi prośbami ze strony instytucji i rodzin z USA, Rosji, Włoch i innych narodowości dotyczących ich bliskich, których ostatni ślad zaginął w tym obozie.Dziękując za wszystkie komentarze i cenne dla mnie uwagi, które wykorzystam podczas dalszej pracy nad dziejami miasta. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z kolejnymi artykułami związanymi z Kostrzynem i regionem. Z poważaniem. Józef Piątkowski.
Cytować Quote
+2 #32 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZJózef Piątkowski 2011-02-11 19:39
Najnowszą pozycją są wspomnienia byłego amerykańskiego komandosa Josepha Beyrle, który dokonał słynnej ucieczki z obozu Stalag III C,by następnie brać udział w jego wyzwalaniu (oswobodzeniu jeńców tam przebywających ). Mam prawo sądzić, że mój artykuł jest jedynym tego rodzaju dokumentem, usystematyzowan ym i bogatym w fakty, pozbawionym wszelkich emocji, które mogłyby ujemnie wpłynąć na obiektywizm.
Cytować Quote
+2 #31 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZJózef Piątkowski 2011-02-11 19:37
Udało mi się zgromadzić kilka interesujących pozycji związanych z losami jeńców oraz szczegółowymi danymi związanymi z obozem. Są to pozycje wydane w Polsce, Niemczech i USA, które gromadziłem systematycznie przez lata oraz otrzymałem od moich Przyjaciół.Udostępniłem je wszystkie podczas organizowania Szkolnej Izby Pamięci w Gimnazjum w Drzewicach.Chętnie udostępnię je również osobom zainteresowanym tą problematyką. Wśród tych pozycji jest również, niezwykle cenny dla mnie, Informator encyklopedyczny - Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939 - 1945, który otrzymałem w obecności burmistrza miasta od Andrzeja Przewoźnika Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przebywającego w Kostrzynie w dniu 28.03.2008 r.
Cytować Quote
-2 #30 RE: 66 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego STALAG III C ALT DREWITZJózef Piątkowski 2011-02-11 19:37
Witam serdecznie moich czytelników. Dzieje Stalagu III C Alt Drewitz, wpisane są na trwale w historię Kostrzyna nad Odrą. Kolejna rocznica wyzwolenia przetrzymywanyc hw nim jeńców wojennych, ich śmierć w wyniku okrutnej eksterminacji skłoniła mnie do przypomnienia tego faktu historycznego. Tuż po II wojnie światowej byli jeńcy, kombatanci i władze miasta zadbali oto, by miejsce, gdzie spoczywają szczątki ofiar zostało godnie upamiętnione. Obóz ten, jak i inne podobozy i obozy pracy na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą nie doczekał się niestety osobnej monografii.Prace nad jej powstaniem prowadzi od lat Pan dr Andrzej Toczewski z Zielonej Góry. Mój opis powstał na podstawie studiów nad dostępną literaturą dotycząca martyrologii na Ziemi Lubuskiej.
Cytować Quote

Dodaj komentarz Add a comment

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
Zostało: 1000 symboli
Zostało: 1000 symboli


Security code
Odśwież Refresh


Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising

Logowanie LoginKalendarz Miejski City Calendar

luty 2012 February 2012
P P W In Ś Ś C C Pt Pt S S N N
30 30 31 31 1 A 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
27 27 28 28 29 29 1 A 2 2 3 3 4 4
marzec 2012 March 2012
P P W In Ś Ś C C Pt Pt S S N N
27 27 28 28 29 29 1 A 2 2 3 3 4 4
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 A

Aktualne wydarzenia Current Events

Brak wydarzeń No events

feed-image RSS RSS


Stworzone dzięki Joomla! . Wszystkie zdjęcia oraz teksty chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora. Niezależny Serwis Informacyjny www.kostrzynskie.info .Wszelkie prawa zastrzeżone. .

Loading...
Loading...